Webradio

POLITIKA

FITOKANANA BIRAON’NY CNAPS TAO AMBILOBE : Nipoapoaka indray ny fampanantenan’ny fitondrana

Notanterahigny ny alakamisy 7 aogositra teo tagny Ambilobe ny fitokanana ny tragnon’ny Cnaps. 8 septembre 2017

Ny zavatra tsikaritra nandritra ity fitondrana ity, raha misy zavatra hotokanana dia mivandravandra avy hatrany ny loko manga.

Tonga tagny an-toeragna ny praiminisitra lehiben’ny governemanta nitokana izany fotodrafitrasa vaovao ho an’ny vahoakan’Ankarabe izany. Niara-dia taminy ny minisitra roalahy dia ny minisitry ny fitaterana sy ny asam-panjakana, izay notronin’ny tale jeneralin’ny Cnaps sy Pca. Mialoha ny fitokanana natao dia nisy ny dinika arak’asa izay notarihan’ny praiminisitra tao amin’ny tragno fisakafoanana Diana tao Laidama. Taorian’izany dia niroso tamin’ny fitokanana ny tragno vaovao an’ny Cnaps tao Antafiakasaka. Nisy araka izegny ny kabary nifandimbiasana. Nagnambara ny praiminisitra fa tsy hagnavahagna tavan’olo na antoko politika ny fampandrosoagna ny tanàna.

Notsindriany tamin’izegny ny fagnaovan’ireo namiagna andraikitra amin’ny Hvm , mba tsy hagnano zahozaho na hisehoseho amin’izay rehetra atao. Teo agnatrahenan’ny vahoakan’Ambilobe sady nagnamia toky tamin’ny Ampanjaka ity lehiben’ny governemanta ity, izay azo adika fa namango tratra ny hanombohan’ny asa fagnamboaran-dalagna mampitohy an’Ambilobe amin’ny Vohemar ary ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy an’Antsiranana mankany Ambanja. Nambarany fa amin’ny fanjava desambra ho avy izao no hanomboka ny asa fagnamboaragna, araka ny fampanantenagna namiany.

Nitondra teny fialan-tsigny avy tamin’ny Filoham-pirenena ny praiminisitra, izay voalaza fa voafitaka tamin’ny fitokanana rano tsy mandeha. Natsidigny tamin’izany ny handefasana teknisiana hikarakara ny fampandehanana ny rano ao Ambilobe ity.
Mamofompofogna ady an-tragno ny fitondrana

Ravo araka izegny ny vahoakan’Ambilobe indrindra ireo manana antontan-taratasy karakaraigny amin’ity birao ity fa vita ao an-toeragna izay ilaigny rehetra.
Nanolotra aomby aroe hatao nofon-kena mitam-pihavagnana tamin’izao nahavitana fotodrafitrasa izao ny praiminisitra. Nofaragnana tamin’ny fiarahagna misakafo tao amin’ny tragno fisakafoanana araiky tao Antafiakasaka ihany ny lanonana.

Mialohan’ny niaingany ahazo ny seranam-piaramanidina dia niangavy ny lehiben’ ny governemanta ny Ben’ny tanànan’Ambilobe voafidy tamin’ny loko volomboasary, mba hitsidika ny bazary tao an-toeragna. Niaiky avy hatrany ny praiminisitra ary nidera fa nahavita zaka tsara ity farany ka izegny tokoa no ilaigny amin’ny fitondrana amin’ny fagnatsarana ny tanàna mba hisian’ny fampandrosoana.

Agnisany niteraka resabe tao Ambilobe ny mahakasika izany fanamboaran-dalana mandritra ny fotoagnan’ ny asara izay fampagnantenana indray mandeha namian’ny fitondrana ity. Andrasagna araka izegny afaka telo fanjava izany. Ankoatra izegny dia voalaza fa alohan’ny faran’ny taogno ihany koa ny fampandehanana ny rano.

Hita araka izegny fa nipoapoaka ny fampanantenana namian’ny praiminisitra nandritra ny fitokanana ny biraon’ ny cnaps tao Ambilobe. Agnisany tavela an-tsaignin’ny mpagnara-baovao tao Ambilobe ihany koa sady nampametra-pagnontaniagna ny maro fa "azovy no tian’ny praiminisitra hivantagnan’igny hafatra nambarany igny, izay namepetry mpitarika Hvm igny.

Azo ambara fa mamofompofogna ady an-tragno ity antokom- panjakana ity, raha ny koragna niboaka teo ampahibe-maso igny no asian-teny. Voalaza fa teny nivantagna ary efa tsapan’ny maro izay nivantagnan’igny hafatra igny, fa ahian’ny maro fa mpitondra araiky avy aty Antsiranana sady lohandohany amin’ny Hvm, izay tsy niandry ny fahatongavan’ny praiminisitra tao Ambilobe.

Araka ny vaovao voaray fa mbola tao Ambilobe ity tompon’andraikitra ity ny alarobia mantsagna, izay nanaitry ny maro ny tsy niandrasany ny lanonana lehibe tao an-drenivohitra Ankarabe ny alakamisy igny. Hofantatra miandalagna eo ny raha misy mahakasika izegny.

Mpanjono

Qui êtes-vous ?
Votre message
  • Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.


Design et réalisation: VizEcho Media Copyright © Ino Vaovao.COM SA - octobre 2009 . Reproduction interdite - Tous droits reservés