Webradio

IREO TANANA AMBANIVOLO TEGNA MARO VOKATRA ATY DIANA : Ratsy be ny làlagna, maro ny vokatra robaka

26 février 2010

Amin’ny ankamarôzandreo ambanivolo, misy vokatra maro aty amin’ny faritra Diana, indrindra fa agny amin’ny distrikan’i Diégo II igny no alaigny ohatra, dia hita fa tegna ratsy be ny làlagna mandeha agny.

Efa rango ela zegny izy io, fa tsy niany ndreky omaly no nisian’ny haratsian’ny làlagna zegny, fa tsy hay na koa tsy ao agnatin’ny programandreo tompon’andraikitry amin’ny zegny.

Karaha ny agny Ankarongana, ambanivolo araiky antignianan’ny kaominin’i Sadjoavato igny, hoy madama araiky nifampiresaka taminay, dia efa 24 taogno no nipetrahany tamin’ity tanàna ity, dia tsy ary nisy ny fagnamboaragna làlagna, sady efa ratsy be karaha izy ao ny làlagna mandeha agny Ankarongana io.

Tany mamokatra raha maro ny agny Ankarongana, mamboly raha isan-karazany ny olo ao.

Ankoatran’ny famboliagna vary, katakata sy ny maro hafa iregny, dia ny voly tomaty no tegna mampalaza agny sady misy maro be koa.

Olo araiky dia misy mahazo 20 ka hatramin’ny 30 daba, kanefa izy io misy montraka an-toeragna ao fo, nohon’ny fijaliagna amin’ny fitateragna azy.

Tsy azo jery sa tsisy olo tokony hagnampy amin’ny fagnanôvagna « tomate pelée », mba hahazoagna vola koa zegny, fa tsy ho lo ariagna ny ankamarôzan-draha nandaniagna angôvo tamin’ny fikarakaragna azy.

Mampijaly ny làlagna

Izikoa faha-asara igny dia tegna sahiragna mare amin’ny famoahagna ny vokatra.

Sarety no fagnampin’ny tomobily aroe telo miasa amin’ity toeragna ity. Lera mahalegny latsaka efa tsy koragniny ny gôdra amin’ity làlan-tany ity, tsy afaka ny tômôbily madiniky miasa agny io.

Ny olo marary efa tsy hay atao azy amin’ny fahasahiragna amin’ny fitondrasagna azy hagnatogno ny toeram-pitsaboagna. Raha avy eo Sadjoavato dia eo ho eo amin’ny 20km no misy azy, làlagna fotaka sady be vatovato koa.

Ity kaominy Sadjoavato ity dia 51km miala vy aty Diégo amin’ny làlagna mandeha Ambilobe igny.

Saiky amin’ireo ambanivolo misy vokatra maro iregny no tegna hita ratsy làlagna, izay tsy ary nisy fagnamboaragna hatrizay, satria hita fa mbola làlan-tany aby ny ankamarôzany.

Avy amin’ny zegny aby no antony mahatonga ireo vokatra alafo ao bazary iregny, izikoa asara igny dia hita fa lafo dia lafo ny vidiny, satria tsy mahatôndra maro ny mpamboly.

Ny agny Ambahivahibe koa dia hita fa ratsy dia ratsy koa ny làlagna mandeha agny. Eo ho eo amin’ny 15km ny mandeha agny, miala aby eo Antanandrenitelo, izay 38km miala avy any Diégo, fa tegna hita fa mandreraka amin’ny haratsian’ny làlagna.

Ary saiky miragna aby ny olagna amin’ireo làlagna aby ireo izikoa asara latsaka, godra fo mikoragna amin’ny zegny.

Noho zegny, tsy tafaboaka ny vokatra, ny simba efa tsy lazaigny eky, ireo aomby an-tanàna foeky no mihinagna azy.

Amin’iziôty, efa tsy koragniny ny amarôzan’ny agnamahôgo miboaka avy agny, efa miraparapa sao mahalegny latsaka magnaboaka ny vokatra mety handesigny hamoriagna ny volan’ny fety.

Ny agny Ambahivahibe, dia maro karazagna ny voly ataon’olo agny, hanimboroka iregny efa tsy koragniny, voankazo misy maro isan-karazany.

 Mamboly sy miompy ny foto-piveloman’olo agny, fa ny haratsian’ny làlagna hamoahagna ny vokatra no tegna mampanahiragna ny olo mipetraka agny.

Famboliagna no foto-pivelomagna, feno gôdra ny làlagna izikoa latsaka ny mahalegny.

Mitaraigny mijaly amin’ny làlagna koa ireo avy agny Antsakoakely sy ny avy agny Ambalavy amin’ny fagnaboahagna ireo vokatra, satria tsisy afa-tsy ny sarety fo sy ny fagnanôvagna, dia vity hiboahagna amin’ny lalambe eo ambodi-pôn’ny Atsahalaligny igny, marikitry Antsakoabe, izay 65km avy aty Diégo.

Avy agny koa ireo legioma isan-karazany hita alafo ao bazary, maro koa ny letisy avy amin’ity tanàna ity.

Mamboly tomaty, concombre, ary salady maro ireo agny, izay taterigny amin’ny sarety na koa lolohavigny antampon-doha ny vokatra.

Izikoa fa latsaka ny mahalegny dia feno gôdra ny làlagna jiaby amin’ireo ambanivolo ratsy làlagna aby ireo.

Ahitagna olo mamboly katy koa irô ao sady marikitry Antsalaka amin’ny fagnanôvagna làlagna manapaka ity tanàna hely ity.

Karaha natao nahazatra ratsy foeky ny fijaliagna amin’ny faharatsian’ny làlagna mandeha amin’ireo ambanivolo, izay misy vokatra maro aby ireo.

Hita fa tsy ampy ny mpanome torohevitry atao amin’ny vokatra mety tahirizigny, alohan’ny hahatsarôvagna amin’ny fagnamboaragna làlagna tsy hay lera mahavita azy io.

Raha tsara ny làlagna amin’ireo ambanivolo misy vokatra maro ireo, dia mety hahivankivagna ny fiainagna, satria ho mora ny vidin-draha, na dia eo aza ny tokony hefaigny amin’ny fanjakana amin’ny fandafôsagna azy ao bazary.

Tsy nataondreo nahakivy zegny, fa tegna hita fa mikofokofoko amin’ny fiasagna amin’ny tany ireo agny ambanivolo.

Tsy hifidianagna na lelahy na viavy amin’ny zegny asa tany amin’ny famboliagna zegny agny.

NDN

Qui êtes-vous ?
Votre message
  • Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.


Design et réalisation: VizEcho Media Copyright © Ino Vaovao.COM SA - octobre 2009 . Reproduction interdite - Tous droits reservés